top of page

Våra resevillkor

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du bokar din resa hos oss. Har du några frågor så tveka inte att höra av dig.För att göra en bokning hos Travel Concept måste du ha fyllt 18 år.


Vid kontakt med Travel Concept angående din beställning är det endast du som huvudbokare/beställare som har rätt att göra ändringar i din bokning. Var god ha ordernummer och/eller bokningsnummer till hands vid kontakt.


Travel Concept ansvarar ej för de texter, information mm som andra parter, till exempel leverantörer, bokningssystem eller resemagasin producerar.


Om det på eller i närheten av ditt resmål inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra kan vi som förmedlare inte hållas ansvarig för detta


Kundens ansvar

Som kund är du ansvarig att ta del av resevillkoren före köp.


Kontrollera att du erhållit bekräftelse/resehandlingar inom 24 timmar eller nästkommande vardag. Skulle du inte ha fått några resehandlingar ber vi dig kontakta oss omgående.


Innan bokning slutförs och betalas är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom datum, tider, resrutt, destination och att alla resenärers namn etc. är korrekta. Alla förnamn och efternamn måste skrivas i den ordning de står i passet och stavningen måste vara identisk.


Resenären är skyldig att kontrollera så att samtliga uppgifter stämmer i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljetter så fort han eller hon mottagit dessa. Om resenären inte meddelar Travel Concept fel i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljett, som resenären upptäckt eller borde ha upptäckt, ansvarar inte Travel Concept för skada som uppstår till följd av detta. Travel Concept ska, på resenärens begäran och om så är möjligt, korrigera felaktiga uppgifter. Travel Concept har rätt till ersättning för de kostnader korrigeringen medför samt för administrativa kostnader. Om felet orsakas av Travel Concept har Travel Concept inte rätt till sådan ersättning.


Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi delger dig. Efter beställning och fram till hemkomst bör du bevaka den e-postadress som du angett i bokningen då vi normalt informerar om exempelvis tidtabellsändringar via e-post- vi ansvarar inte för följderna av felaktiga lämnade uppgifter, eller om ditt personliga spamfilter eller andra undermappar sorterar bort e-post vi skickar.


Som kund är du skyldig att innan bokning upplysa om viktig information som kan vara avgörande för att du ska kunna genomföra resan


Pass, visum och vaccinationer

Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.


Vid flygresa utanför Sveriges gränser ska alltid pass, eller inom Schengen-länderna pass eller nationellt id-kort medtagas. Kontakta respektive lands ambassad för mer information. Råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa finner du på UD:s Reseinformation.


Travel Concept påtar sig inte ansvaret för merkostnader som drabbar resenären i samband med att visumansökan avvisats. Det är varje lands respektive ambassad eller konsulat som hanterar visumärenden. Resande som inte har godkända resedokument kan bli nekad ombordstigning eller inresa.


Som resenär är du själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i ovan nämnda formaliteter.


Förmedling av flygbiljetter


Tillämpningsområde

Avtalet för flygningen tecknas mellan dig som kund och flygbolaget. BIG Travel Concept agerar endast som förmedlare och är därmed inte part i avtalet. Om flygbiljett ingår i en paketresa enligt SFS [2018:1217] lag om paketresor ska dessa villkor inte tillämpas.


Avtalets ingående

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resenärens namn, resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande flygbolag och det eller de flygbolag som utför flygningen.


Avtalet är bindande för parterna när BIG Travel Concept har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke.


Överlåtelse av flygbiljett

Flygbiljetter är personliga. Om inte annat särskilt framgår av flygvillkoren är det inte möjligt att överlåta flygbiljetten till annan resenär.


Ansvar

Travel Concept uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten. BIG Travel Concept ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt mot flygbolaget.


Travel Concept ansvarar för sådana fel som byrån, genom oaktsamhet, orsakat, till exempel fel i flygbiljett eller felaktig/missvisande information, om inte BIG Travel Concept kan visa att den inte varit oaktsam.


Travel Concept ansvarar för att både resenären och flygbolaget accepterat avtalet, innan bekräftelse om bindande avtal lämnas till resenären.


Priser

Travel Concept reserverar sig för flygbolagens eventuella prisändringar. Vid prisändring efter bokningstillfället, men innan avtalet är bindande, ska Travel Concept kontakta resenären snarast, dock senast inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter det att Travel Concept fått kännedom om prisändringen.


Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och ingår i beställningen


Det förekommer att flygbolag vill ändra pris eller andra villkor efter att flygbolaget accepterat ett avtal med resenären. I sådana fall måste resenären vända sig direkt till flygbolaget med eventuella krav på ersättning eller hävning. Travel Concept ska om möjligt bistå resenären med ombokning om resenären önskar det.


Lokala skatter kan förekomma, som t ex turistskatt (city tax) eller flygplatsavgift. Dessa bekostas lokalt på egen hand.


Extra kostnader för t ex bagage, platsbokning och check-in kan tillkomma beroende på flygbolag och priskategori. Detta ingår inte i biljettpriset.


Av- eller ombokning

För avbokning, ombokning eller namnändring av flygbiljett gäller flygbolagets regler. Om avbokning, ombokning eller namnändring är tillåten av flygbolaget tillkommer det, utöver den avgift som flygbolaget tar ut, en administrativ avgift som BIG Travel Concept har rätt att ta ut. Avbeställning ska göras omgående och före avresa. Vid avbeställning ska Travel Concept kontaktas, om avbeställning görs utanför Travel Concept öppettider ska resenären kontakta respektive flygbolag för avbeställning.


Flygtider/tidtabellsändringar

Samtliga tider anges i alltid i den lokala tiden i varje land. Flygbolagen kan ändra sina tidtabeller med kort varsel. Får Travel Concept information från flygbolaget om tidtabellsändring, ska Travel Concept om möjligt och snarast informera resenären om ändringen.


Resenären ansvarar själv för att kontakta eventuellt hotell eller hyrbilsfirma om ankomst till destinationen försenas.


Travel Concept kan inte hållas ansvarig om flygbolag, oavsett anledning ställer inte flygningar, orsakar förseningar eller förorsakar resenären extra kostnader för till exempel separat anslutningsflyg, hotellövernattningar och liknande. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. Resenären är alltid skyldig att kontrollera flygtider hos flygbolaget.


Övrigt flyg

Om du som resenär har en dubbelbokning kan flygbolaget avboka resorna. Det gäller även om bokningarna är gjorda hos olika resebyråer eller direkt hos flygbolaget. Vi ansvarar inte för avbokningar som flygbolagen gör vid dessa tillfällen och står inte för eventuella merkostnader som kan uppstå.


Travel Concept säljer tur- och returresor om inte enkla biljetter har bokats. Om utresan inte genomförts på en tur- och retur biljett bokar flygbolagen med automatik av returresan. Vi ansvarar inte för eventuella merkostnader som detta kan medföra.


Vid köp av 2 st. enkelbiljetter som sätts ihop till en tur- och retur hanteras dessa som 2 separata biljetter och respektive biljetts villkor gäller.

Om du inte infinner dig i tid på rätt plats eller väljer att inte utnyttja hela eller delar av beställningen är ingen återbetalning möjlig


Avbeställningsskydd

I flygresans pris ingår inte avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd tecknas separat och måste tecknas senast i samband med att resan bokas. BIG Travel Concept samarbetar med Europeiska ERV försäkringar och deras villkor för avbeställningsskydd gäller.


Reseförsäkring

Vi rekommenderar alla som reser utomlands att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser. I resans pris ingår inte reseförsäkring. Detta måste tecknas separat. Travel Concept samarbetar med Europeiska ERV försäkringar och deras villkor för försäkring gäller. Var uppmärksam på att vissa länder kräver försäkringsintyg. Detta fås från försäkringsbolaget


Förmedling av hotell

När du bokar endast hotell genom Travel Concept agerar resebyrån i detta fall som en förmedlande part och avtalet ingås mellan dig som kund och hotellet. Vid avbokning/ändring av hotell gäller hotelleverantörens villkor. Oberoende av hotelleverantörens villkor har BIG Travel Concept rätt till ersättning för administrativa kostnader.


Förmedling av hyrbil

När du bokar hyrbil genom Travel Concept agerar resebyrån i detta fall som en förmedlande part och avtalet ingås mellan dig som kund och hyrbilsfirman. Vid avbokning/ändring av hyrbil gäller hyrbilsföretagets villkor. Oberoende av hyrbilsföretagets villkor har Travel Concept vid avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.


Förmedling av transfer

När du bokar transfer genom Travel Concept agerar resebyrån i detta fall som en förmedlande part och avtalet ingås mellan dig som kund och transferföretaget. Vid avbokning/ändring av transfer gäller transferföretagets villkor. Oberoende av transferföretagets villkor har Travel Concept vid avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.


Paketresor arrangerad av annan arrangör än Travel Concept

Vid bokning av paketresa arrangerad av annan arrangör än Travel Concept gäller de betalningsregler som anges av respektive researrangör. Travel Concept agerar i det här fallet endast som förmedlande part och avtalet ingås mellan dig som kund och arrangören. Arrangörens villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning, gäller. Travel Concept ska innan avtalet blir bindande lämna resenären information om var denne kan ta del av Arrangörens villkor. Sådan information kan exempelvis meddelas genom att Travel Concept lämnar adressen till Arrangörens hemsida.


Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande Arrangör.


Avtalet är bindande för parterna när Travel Concept har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke, samt resenären har erlagt anmälningsavgift, alternativt slutlikvid.


För att överenskommet pris skall gälla skall betalning ske på det sätt som varje Arrangör bestämt.


Betalning av resa ska ske inom den betalningsfrist som anges vid bokningstillfället och som anges på bekräftelsen. Betalas inte resan inom denna tid hävs avtalet automatiskt och resan avbokas.


Paketresor arrangerade av Travel Concept

Travel Concept följer Svenska Resebyråföreningens villkor och rekommendationer för paketresor. När du bokat en paketresa så har du erhållit ett specifikt pris på flyget och hotellet. Du kan därför inte avboka en komponent utan att det påverkar hela paketet.


Tvist

Travel Concept och resenären bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Resenären kan vända sig till Hallå konsument och kommunal konsumentvägledning för rådgivning. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform.


Reklamation

Tvist

Travel Concept och resenären bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Resenären kan vända sig till Hallå konsument och kommunal konsumentvägledning för rådgivning. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform.
Comments


BESÖK VÅR BUTIK

Kommendörsgatan 37

114 58 Stockholm

KONTAKTA OSS

Vi drivs av vår stora passion att skapa minnesvärda upplevelser för dig. Vi finns tillgängliga för att hjälpa dig både fysiskt och digitalt, inför, under och efter din drömresa.

BESÖK VÅR BUTIK

Kommendörsgatan 37, 114 58 Stockholm

KONTAKTA OSS

Travel Concept drivs av vår stora passion att skapa så bra resor som möjligt för våra kunder samtidigt som alla våra medarbetare har ett genuint intresse för hela resebranschen och brinner för det vi gör.

bottom of page